Reklamační řád

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka v případě, že přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Adresa pro zaslání zásilek:
Pepe Jeans Olympia Brno, U dálnice 777, 662 42 Brno

I.Prevence
 • Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.
II.Základní podmínky reklamace
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Zákazník by měl předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.
III. Místo a způsob uplatnění reklamace
 • Zákazník může uplatnit reklamaci zasláním na adresu reklamačního oddělení:
  Pepe Jeans Olympia Brno, U dálnice 777, 664 42 Brno
  K reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení-paragon, či jiný doložitelný doklad k prokázání nákupu.
 • Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.
IV.Lhůty pro uplatnění reklamace
 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
V.Rozpor s kupní smlouvou
 • Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou – § 616 zákona č. 40/1964 Sb., v pl. Znění. Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. (výklad ze serveru www.coi.cz)
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci. (výklad se serveru www.spotrebitele.cz)
VI.Odstranitelné vady
 • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Tyto závady budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • V případě odstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
 • reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
 • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě, nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
VII.Neodstranitelné vady
 • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:
  o požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
  o odstoupit od kupní smlouvy
 • V případě že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
VIII.Zboží prodávané za nižší ceny.
 • Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určeným účelům, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytnou-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu vady, které brání z funkčního hlediska užívání této věci, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s tímto reklamačním řádem. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, může být kupujícímu nabídnuta přiměřená sleva z ceny výrobku.

IX.Řešení sporů.
 • Kupující má právo, jestliže nesouhlasí s rozhodnutím prodávajícího o reklamaci, vyhledat Soudního znalce v daném oboru a dát věc kupní smlouvy k řádnému posouzení na vlastní náklady.
 • Nedohodne-li se kupující s prodávajícím, ve sporu vzniklém v rámci reklamačního řízení, rozhoduje v těchto záležitostech soud.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů §

Nákladě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.